Belka
Sobota, 15 Grudnia 2018   imieniny: Nina, Celina, Walerian
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

„Twórczy Biznes” - Wszystkich zainteresowanych...

Data publikacji: 2013-04-24, Data modyfikacji: 2013-04-24
A A AWydrukDrukuj  
 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska zaprasza na spotkanie informacyjne dot. projektu „Twórczy Biznes”.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Wałczu mieszczącym przy Placu Wolności 1, sala nr 11, w godz. 11.00 – 12.00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Projekt „Twórczy Biznes”

Reali­zo­wa­ny w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 28 lutego  2015 r.

Cel główny projektu: rozwój przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim, na terenie powiatów: choszczeńskiego, łobeskiego, drawskiego, świdwińskiego oraz wałeckiego, dzięki przygotowaniu 40 osób pozostających bez zatrudnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz utworzeniu i wsparciu do 02.2015 co najmniej 31 nowych miejsc pracy w postaci samodzielnej działalności gospodarczej.

REKRUTACJA:

Nabór formularzy rekrutacyjnych:

II edycja: 27 maja 2013 r. - 7 czerwca 2013 r., w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8, oraz w Punkcie Obsługi

w Drawsku Pomorskim (Urząd Miejski, ul. Dworcowa 1)

Projekt skierowany jest do:

  • osób zameldowanych/zamieszkałych z zamiarem stałego pobytu na terenie województwa zachodniopomorskiego, na terenie powiatów o niskim poziomie rozwoju przedsiębiorczości

i samozatrudnienia oraz wysokiej stopie bezrobocia, a są to:

- powiat choszczeński,

- powiat łobeski,

- powiat drawski,

- powiat świdwiński,

- powiat wałecki;

  • osób pozostających bez zatrudnienia: osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo;
  • kobiet;
  • osób niepełnosprawnych;
  • osób do 25 roku życia;
  • osób po 50 roku życia.

Z udziału w projekcie wyklucza się:

- studentów uczących się w trybie dziennym,

- osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej,

- osoby, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie dział. gosp. pochodzące z funduszy publicznych,

- osoby, będące uczestnikami innych projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL,

- osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2/Działania 6.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu,

- osoby, które łączy lub łączył z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

- osoby, które posiadają zdolność do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej.

FORMY WSPARCIA

Wsparcie szkoleniowo – doradcze

Szkolenia dla 40 osób:

•              64 godziny szkoleń (8 dni szkoleniowych),

•              4 grupy szkoleniowe (po 10 osób w każdej grupie),

•              zakres tematyczny: ogólna wiedza o przedsiębiorczości, zasady rejestracji działalności, wybór formy prawnej prowadzenia działalności, podstawy ekonomii i inteligencji finansowej, tworzenie i realizacja strategii rozwoju firmy, zagadnienia inteligencji emocjonalnej i społecznej, asertywności, komunikacji, praca nad kreatywnością i przełamywaniem stereotypów myślowych. Przewidujemy aktywną formę szkolenia w postaci warsztatów, case study, gier symulacyjnych.

Doradztwo indywidualne podstawowe dla 40 osób

•              10 godzin dla każdego uczestnika w zakresie przygotowania biznesplanu i strategii rozwoju.

Wsparcie doradcze specjalistyczne dla 31 firm

•              10 godzin dla każdej nowopowstałej firmy w zakresie m.in. kwestii podatkowych, prawnych, marketingowych oraz wdrażania opracowanej wcześniej strategii firmy.

Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

•              wysokość wsparcia 40 000,00 zł – 31 osób

•              wydatki na rozwój przedsiębiorczości obejmują w szczególności: zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, jak również dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej. W ramach wsparcia na rozwój przedsiębiorczości możliwy jest zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe

•              wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości 1200,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 31 osób,

•              wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez następne 6 miesięcy – 21 osób.

•              przeznaczenie wsparcia - koszty ZUS/KRUS, koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym czynsz, wynajem, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty usług pocztowych, księgowych, prawnych, telefonu i internetu, materiałów biurowych, działań informacyjno-promocyjnych.

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8,75-216 Koszalin

tel. 94 341 63 30, fax. 94 341 60 88

www.karrsa.pl, e-mail:karrsa@karrsa.pl

Agnieszka Sekulska, e-mail: a.sekulska@karrsa.pl tel. 94 347 51 90

Sylwia Brzechwa, e-mail: s.brzechwa@karrsa.pl

Dominika Szramiak, e-mail: d.szramiak@karrsa.pl, tel. 94 347 51 86

Fundacja Nauka dla Środowiska

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

Politechnika Koszalińska, budynek D-E

www.ndsfund.org

 

UM Wałcz, Źródło artykułu: www.um.walcz.pl, Autor zdjęć: UM Wałcz
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
wałecki

Powiat wałecki - utworzony wskutek reformy administracyjnej z 1999 roku powiat znajduje się w województwie zachodniopomorskim, a stolicą i siedzibą jego władz jest Wałcz. Na powiat składają się cztery miasta: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, a także sześć gmin: Lipiany, Pyrzyce, Bielice, Kozielice, Przelewice, Warnice.

Na ziemie powiatu wałeckiego dojedziemy drogami krajowymi nr 10 i 22, a także wojewódzkimi 163, 177, 178 oraz 179. Dostaniemy się tu również transportem kolejowym.

Czekają tu na nas liczne szlaki rowerowe, piesze i kajakowe. Ciekawostką jest stado wolno żyjących żubrów. Stado na terenie gminy Mirosławiec liczy 40 sztuk. Jest też coś dla miłośników aktywnego wypoczynku. W Rudnicy znajduje się jeden z największych parków linowych na terenie naszego kraju.  

 

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola